انیمیت اماده متحرکسازی کاراکتر bip

متحرکسازی کاراکتر ایا نیاز به انیمت دارید ؟ ایا در انیمیشن خود نیاز به انیمیت اماده دارید ؟ با انیمیت اماده کاملا نیاز خود را بر طرف کنید انیمیت اماده bip
انیمیت اماده  متحرکسازی کاراکتر bipانیمیت اماده متحرکسازی کاراکتر bip
قیمت قیمت : 10000 تومان
121113 بازدید
نوع فایل :

01نشسته در صندلی و صحبت کردن (4 حرکت)
02 نشسته در صندلی و آشامیدنی (3 حرکت)
03 نشسته به ایستاده (7 حرکت)
04 در راه رفتن ، نشستن (23 حرکت)
05 نشسته گفتگوهای (6 حرکت)
06 پیاده و اجرا می چرخه (44 حرکت)
انتقال 07 (4 حرکت)
08 قدم زدن با جعبه بزرگ (4 حرکت)
09 قدم زدن با لنگی (13 حرکت)
10 قدم زدن را با دست در جیب 21 حرکت)
11 راه رفتن با عصا (4 حرکت)
12 قدم زدن با هواپیمای یک باله (10 حرکت)
13 قدم با چتر (9 حرکت)
14 علامت پیاده (18 حرکت)
15 علامت پیاده و اجرا می شود (34 حرکت)
16 در راه رفتن ، مذاکره مانع ، قدم زدن به بیرون (26 حرکت)
حمل کیسه های 17 و وزن (49 حرکت)
18 فرد نابینا (4 حرکت)
19 بزرگسالان مستی (9 حرکت)
20 مستی نوجوانان (8 حرکت)
21 معلول -- Crutches (22 حرکت)
برچسبهای 22 دختر (13 حرکت)
23 راه رفتن و دراز کشیدن (6 حرکت)
24 فراگیر با جارو (11 حرکت)
25 طبقه مالش (2 حرکت)
26 زانو زدن و سجده های مختلف (7 حرکت)
27 محیط حرکت می کند (35 حرکت)
28 چیزهایی که در برداشتن (9 حرکت)
29 درب های افتتاحیه (16 حرکت)

با اموزش استفاده از فایل